NỒI GANG LECREUSET 24CM MÀU VÀNG CHANH (màu citrus) - DUNG TÍCH 4,2L - MADE IN FRANCE